Fy nhaith o Gynorthwyydd Cwsmeriaid i Reolwr Siop

Mae Sally, sy’n gweithio i Boots UK, yn rhannu ei thaith o Gynorthwyydd Cwsmeriaid manwerthu i Reolwr Siop.

Roedd gen i swydd yn gweithio ar ddydd Sadwrn mewn siop iechyd a harddwch mawr arall, ac . yr hyn oeddwn wir eisiau oedd mynd i fyd gwaith amser llawn ac ennill rhywfaint o arian i mi fy hun. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw gyfleoedd pellach ar gael i mi ar unrhyw adeg yn y cwmni hwn, felly defnyddiais y wybodaeth am ofal iechyd a manwerthu roeddwn wedi’i ennill a gwneud cais am swydd fel Cynorthwyydd Cwsmeriaid rhan-amser yn Boots UK yn lle hynny.

Cefais fy nghofrestru ar y rhaglen Ymgynghorydd Gofal lechyd ac fe’i mwynhais yn llwyr, ond roeddwn eisiau mwy. Gwyliais y Dosbarthwyr Tabledi yn gwneud eu swyddi ac roeddwn yn gwybod mai dyma oeddwn eisiau ei wneud, felly cwblheais fy nghwrs gofal iechyd yn gyflym ac yna symud ymlaen i’r Rhaglen Hyfforddi Dosbarthwr Tabledi. Roeddwn wrth fy modd yn rhan o’r gymuned a chymerais fwy o ddiddordeb mewn fferylliaeth a arweiniodd o’r diwedd i mi gael fy enwebu i fynd ymhellach ac astuido ar gyfer NVQ3 mewn gwasanaethau fferyllol. Roeddwn yn gallu gwneud fy ngwaith, ennill arian ac ennill cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant. Gwnaeth Boots UK fy nghefnogi trwy hyn ac yna dwy flynedd yn ddiweddarach, fe’m cofrestrwyd fel Technegydd Fferyllol gyda’r Cyngor Fferylloll Cyffredinol (GPhC). Golygai hyn fy mod yn gallu cwblhau fy nghymhwyster Technegydd Gwirio Cywirdeb, ac roeddwn yn gymwys i helpu cymryd y pwysau oddi ar y fferyllydd trwy wirio presgripiynau fy hun.

Yn ystod y cyfnod hwn, gofynnwyd i mi wneud secondiad fel Rheolwr Siop dros dro. Cytunais, yn bennaf i gael rhywfaint o brofiad ac amrywiaeth o reolaeth, ond ar ôl cael cymorth a hyfforddiant ychwanegol, sylweddolais mai dyna oeddwn yn ei fywnhau. Roeddwn yn gallu gwneud y ddwy swydd gyda’u gilydd. Chwe blynedd yn ddiweddarach — dyma fi’n Rheolwr Siop ACT yn arwain a datblygu fy nhîm fy hun. Rwy’n ddiolchgar am bob cyfle a chyfrifoldeb a roddwyd i mi ac rwyf wedi cael cymorth ym mhob cam o’r ffordd. Rwy’n falch o weithio i Boots UK ac yn gyffrous i weld pa ddrysau eraill fydd yn agor yn y dyfodol gyda’r busnes.

Ewch i wefan Dod o hyd i swydd i chwilio am rolau manwerthu yn eich ardal leol.

Cynnwys gwreiddiol:  https://www.boots.jobs/my-journey-from-customer-assistant-to-store-manager

Os ydych chi’n chwilio am rôl newydd, ewch i Dod o hyd i Swydd am swyddi gwag yn eich ardal chi. Am ragor o gyngor a storïau bywyd go iawn, ewch i wefan Fy Ffordd I Mewn.