Dechrau gyrfa newydd?

Mae’n bwysig bod yn barod am bopeth sy’n dod gyda gyrfa mewydd — o gofio enwau di-ri i ddod â dogfennau Yswiriant Gwladol i chi. Buom yn siarad ag ymgynghorydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol, Rosy, i ddarganfod ei hawgrymidadau am ddechrau swydd newydd.

Bydd paratoi yn eich helpu i atal unrhyw nerfau ar y dydd cyntaf — gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod eich taith i’r gwaith (a bod â chynllun wrth gefn) a phenderfynwch beth i’w wisgo ymlaen llaw. Gallwch ofyn am y cod gwisg, ond cofiwch ei bod yn well dros-wisgo nag yn rhy hamddenol.

Ffordd arall o baratoi yw gwneud rhywfaint o ymchwil am y cwmni a’r diwydiant. Bydd pobl yn gofyn i chi am yr hyn sydd gennych fwyaf o ddiddordeb ynddo, a bydd cael gwybodaeth gefndirol yn eich helpu i ddangos eich brwdfrydedd.

Rydym yn gwybod bod cyflogywr yn fwyfwy tebygol o edrych ar ein proffiliau ar-lein fel rhan o’r broses recriwtio, ond mae’n debyg y bydd eich cydweithwyr newydd eisiau edrych ar aich ‘tweets’ hefyd.

Cyn eich diwrnod cyntaf, edrychwch trwy’ch cyfryngau cymdeithasol a dileu neu archifo unrhyw negeseuon, sylwadau neu luniau sy’n eich portreadu’n amhroffesiynol. Serch hynny, peidiwch â bod ofn cael personoliaeth ar-lein — mae’n bwysig dangos eich diddordebau a’ch hobïau.

Pan fyddwch yn dechrau mewn rôl newydd, efallai y bydd angen rhywfaint o waith papur penodol ar aich rheolwr llinell neu’ch tîm Adnoddau Dynol, fel eich pasbort neu’ch dogfennau Yswiriant Gwladol. Gellid defnyddio’r rhain i sefydlu eich cofcodion cyflogaeth neu wneud gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Fel rhan o baratoi am eich diwrnod cyntaf, gwnewch yn siŵr bod gennych unrhyw waith papur angenrheidiol yn eich bag.

Ffordd arall i atal nerfau yw gofyn i’ch rheolwr llinell newydd beth i’w ddisgwyl ar eich diwrnod cyntaf. Mae’n debyg y byddwch yn treulio llawer o amswer yn darllen llawlyfr y staff ac unrhyw wybodaeth bwysig arall. Dylai hyn roi syniad i chi o sut mae’r sefydliad yn gweithio, eich rôl i fewn y tîm a’r bobl allweddol eraill y byddwch yn gweithio gyda nhw.

Efallai y byddwch hefyd yn cael hyfforddiant gorfodol a chyfarfodydd sefydlu. Bydd gofyn beth i’w ddisgwyl o flaen llaw yn eich helpu i leihau’r nifer o ddisgwyliadau a gewch ar y diwrnod.

Byddwch yn cwrdd â llawer o bobl, a chewch eich holi llawer am o ble rydych wedi dod a pha dîm rydych wedi ymuno â hi. Cofiwch wenu — nid ydych yn gwybod pa mor agos fyddwch yn gweithio gyda’r bobl rydych wedi’u cwrdd.

Mae hefyd yn amhrisiadwy i ofyn cwestiynau meddylgar, i gael cyngor a gwybodaeth uniongyrchol wrth ddangos eich bod wedi ymrwymo i gael pethau’n iawn o’r cychwyn.

Mae Rosy yn gweithio fel Ymgynghorydd Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol.

Gallwch gael cymorth gan yr ymgynghorwyr cyfeillgar, arbenigol yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol trwy ffonio 0800 100 900 neu gallwch anfon neges destun, e-bost neu sgwrsio ar eu gwefan: https://nationalcareersservice.direct.gov.uk