Ydych chi’n ystyried dychwelyd i’r gwaith yn dilyn egwyl yrfaol? Ydych chi’n meddwl lle i ddechrau?

Hazel Little, Hyfforddwr Gyrfaol, Women Returners

Efallai mai’ch cynllun cychwynnol yw edrych ar wefannau swyddi, chwilio am waith rhan amser a theimlo’n ddigalon oherwydd y diffyg cyfleoedd sydd ar gael. Efallai y byddwch yn penderfynu anfon eich CV i amrywiaeth o wahanol swyddi yn y gobaith na fyddwch yn cael y geiriau dychrynllyd “diolch ond rydym wedi dod o hyd i rywun sydd â phrofiad mwy diweddar”. Er bod y cynllun hwnnw yn demtasiwn, bydd cael seibiant i dreulio’r amser i gynllunio dychwelyd i’r gwaith yn talu ffordd. Mae cynllunio ymlaen llaw yn gwneud dychwelyd i’r gwaith yn fwy ystyriol a llwyddiannus ac yn rhoi hwb i’ch hyder ar hyd y ffordd. Dyma ein prif awgrymiadau ar gyfer dychwelyd i’r gwaith yn llwyddiannus.

Dyma’r amser perffaith i ganolbwyntio ar swydd yr hoffech ei gwneud. Ystyriwch eich cryfderau a’r hyn yr ydych wedi’i fwynhau mewn swyddi blaenorol. Gofynnwch i deulu ffrindiau/cyn-gydweithwyr ac ystyriwch yr hyn sydd o ddiddordeb i chi. Defnyddiwch y wybodaeth hon i osod targedau a chanolbwyntio ar swyddi sy’n addas i chi.

Yn hytrach na chyfyngu’ch chwiliad gwaith i swyddi rhan amser (prin iawn) ystyriwch batrymau hyblyg fel amserlen wedi’i chywasgu, gweithio o gartref neu amserau dechrau/gorffen amgen.

Mae amrywiaeth o ffyrdd i adnewyddu’ch sgiliau fel cyrsiau ar-lein, gwirfoddoli, mynychu digwyddiadau’r diwydiant neu ddarllen ar-lein. Cynlluniwch amser ymlaen llaw i ddiweddaru eich sgiliau a’ch gwybodaeth, mae hwn yn ffordd i hybu eich hyder.

Gwnewch fap rhwydwaith o bobl yr ydych yn eu hadnabod, yna gadewch iddynt wybod eich bod yn dychwelyd i’r gwaith. Gallai eich map gynnwys ffrindiau, teulu, cyn-gydweithwyr, rhieni wrth giatiau’r ysgol neu gymdogion. Ystyriwch fynychu cyfarfodydd rhwydweithio neu ofyn i gyn-gydweithiwr am goffi.

Defnyddiwch rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn. Adolygwch eich proffil, ychwanegwch lun proffesiynol, peidiwch â chuddio eich egwyl yrfaol a gwnewch yn siŵr bod eich crynodeb yn mynegi pwy ydych, yr hyn rydych wedi’i wneud a’r hyn rydych am ei wneud nawr. Gwahoddwch gysylltiadau, postiwch erthyglau a rhowch sylwadau ar swyddi eraill i gynyddu eich amlygrwydd. Ymunwch â grwpiau perthnasol a dilynwch gyflogwyr y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Diben eich CV yw arddangos eich galluoedd. Dylech gynnwys crynodeb proffil sy’n amlygu eich profiad ac sy’n canolbwyntio ar eich cyflawniadau gyrfa yn hytrach na rhestru cyfrifoldebau.

Dilynwch y camau hyn i gynllunio eich taith dychwelyd i’r gwaith a magu eich hyder. I gael mwy o gymorth dychwelyd i’r gwaith a gwybodaeth am gyfleoedd dychwelyd i’r gwaith, ewch i http://wrpn.womenreturners.com/

Os ydych chi’n chwilio am rôl newydd, ewch i Dod o hyd i Swydd am swyddi gwag yn eich ardal chi. Am ragor o gyngor a storïau bywyd go iawn, ewch i wefan Fy Ffordd I Mewn.